Close Menu

POLITIKA KVALITETA

Naša misija je održavanje i jačanje konkurentske pozicije na tržištu sa stanovišta kvaliteta usluga koje pružamo i kvaliteta proizvoda koje plasiramo prema korisnicima industrijske armature. Krug korisnika naših proizvoda se kreće od Beogradskih elektrana I NIS-a kao najvećih kupaca, preko gradskih i fabričkih toplana, vodovoda i montera termoenergetskih postrojenja, gasovoda i vodovodnih instalacija.

Naša usluga i proizvod mora u svakom trenutku ispunjavati definisane kriterijume kvaliteta, prema važećim standardima i propisima u delatnosti kojom se bavimo.

Cene naših usluga i proizvoda moraju biti konkurentne u svojoj klasi.

Sve svoje odnose sa klijentima i partnerima zasnivamo na saradnji i uzajamnom poštovanju u cilju postavljanja dugoročnih odnosa i razvijanju saradnje u pravcima kojima se obezbeđuje zadovoljstvo kupaca i povećanje obima prodaje.

Svi zaposleni kao jedan od osnovnih nosilaca našeg postojanja i razvoja imaju prioritetan zadatak da kvalitetom svog rada doprinesu povećanju produktivnosti, efikasnosti i profitabilnosti preduzeća.

Domaćinski odnos u poslovanju treba da omogući racionalizaciju troškova, bez narušavanja kvaliteta proizvoda i uslova rada i poslovanja.

Naša unutrašnja organizacija mora biti efikasna, fleksibilna i neprekidno usmerena ka ostvarenju trajnih ciljeva. Osnovni trajni ciljevi su zadovoljenje potrebe klijenata, ostvarivanje dohotka za zaposlene, dobiti za preduzeće i vlasnika.

Politika kvaliteta usklađena je sa opštom poslovnom politikom i predstavlja osnov za izgradnju i razvoj sistema upravljanja kvalitetom u preduzeću.

Politika kvaliteta daje smernice za ponašanje svih zaposlenih i sve aktivnosti u preduzeću treba zasnivati na ovim principima i obezbediti da se oni razumeju i poštuju na svim nivoima.

Top